Ο Φορέας

Ο Φορέας Ανάπτυξης Πλωμαρίου είναι μια αστική μη κερδοσκοπική εταιρία που σκοπό έχει την προβολή και ανάπτυξη της ευρύτερης περιοχής του Πλωμαρίου Λέσβου.

Δημιουργήθηκε από μια ομάδα ενεργών πολιτών που μετά από ένα χρόνο δράσεων , σαν «Εθελοντές Πλωμαρίου», ένωσαν τις δυνάμεις τους τον Φεβρουάριο 2013, με επαγγελματίες και συλλόγους της περιοχής καθώς και φίλους του Πλωμαρίου, Έλληνες και μη, για πιο αποτελεσματική επέμβαση στα δρώμενα της περιοχής, για ένα καλλίτερο Πλωμάρι για τους κατοίκους του και τους επισκέπτες του.

Σκοπός του Φορέα Ανάπτυξης Πλωμαρίου

Σκοπός της εταιρείας είναι η οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη του Πλωμαρίου και της ευρύτερης περιοχής μέσω της ανάδειξης και προβολής των τουριστικών, πολιτιστικών, παραγωγικών και περιβαλλοντικών πόρων της περιοχής.
Ειδικότερα η εταιρεία ιδρύεται και θα λειτουργήσει για την επίτευξη των παρακάτω σκοπών όπως:

 • Η ανάδειξη των συγκριτικών πλεονεκτημάτων του Πλωμαρίου και της ευρύτερης περιοχής ως τουριστικού προορισμού.
 • Η αναβάθμιση της τουριστικής προσφοράς και η βελτίωση των προσφερόμενων υπηρεσιών.
 • Η τοπική ανάπτυξη στον τομέα του τουρισμού και των συναφών υπηρεσιών με βάση τις αρχές της αειφορίας και ο σεβασμός στο περιβάλλον, την ιστορία και την παράδοση του Πλωμαρίου και της ευρύτερης περιοχής.
 • Η ενίσχυση της εικόνας της περιοχής μας ως τουριστικού προορισμού εξαιρετικής περιβαλλοντικής και πολιτιστικής αξίας.
 • Η δημιουργία κατάλληλων κέντρων οργάνωσης, πληροφόρησης και προώθησης του τουρισμού, η παροχή πληροφοριών σχετικά με τις διάφορες δραστηριότητες και εκδηλώσεις που λαμβάνουν χώρα στην περιοχή, καθώς και κάθε πληροφόρηση που είναι απαραίτητη στον επισκέπτη της περιοχής μας.
 • Η οργανωμένη και αποτελεσματική προβολή της περιοχή μας στην ευρύτερη τουριστική αγορά εσωτερικού και εξωτερικού.
 • Η ανάδειξη του πολιτισμού και της τοπικής παράδοσης (ως κέντρου τεχνολογικών καινοτομιών σε βιομηχανικό και βιοτεχνικό επίπεδο) ως σημαντικού πλεονεκτήματος για την αναβάθμιση του τουρισμού.
 • Η υλοποίηση κοινοτικών και εθνικών προγραμμάτων (επενδυτικών, πολιτιστικών, επιμορφωτικών, ανταλλαγής εμπειριών κλπ)
 • Η εκπόνηση μελετών καθώς και η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών στους παραγωγικούς φορείς του Πλωμαρίου.
 • Η ενημέρωση των πολιτών και των τοπικών φορέων για την ανάληψη πρωτοβουλιών και η δημιουργία προϋποθέσεων για την ανάπτυξη της περιοχής μας.
 • Η έκδοση, δημοσίευση και διανομή ενημερωτικού υλικού σχετικό με την προώθηση της περιοχής μας.
 • Η συνεργασία με διαφημιστικές εταιρείες για τη δημιουργία διαφημιστικού υλικού καθώς και για ζητήματα δημοσίων σχέσεων.
 • Η οργάνωση και η υποστήριξη συνεδρίων, καθώς και εκπαιδευτικών σεμιναρίων στην περιοχή.
 • Η συμβολή στην διοργάνωση φεστιβάλ, ημερίδων, εκδηλώσεων και πολιτιστικών πρωτοβουλιών.
 • Η πρωτοβουλία και η ανάληψη εθελοντικής δράσης σε θέματα ανακύκλωσης, καθαριότητας, πρασίνου και κάθε μορφής περιβαλλοντικής αξίας.
 • Η προώθηση ενεργειών προστασίας του περιβάλλοντος
 • Η προώθηση των αρχών της οικολογίας και της αγωγής υγείας στην καθημερινή ζωή των πολιτών.
 • Η αντικειμενική διεπιστημονική, διεπαγγελματική ενημέρωση και υποστήριξη συλλογικών και καινοτόμων πρωτοβουλιών, για την αξία της Οικολογίας ως έννοια και στάση ζωής σε όλες τις μορφές Οικονομίας.
 • Η ανάπτυξη συνεργασιών σε τοπικό, περιφερειακό, Εθνικό, Βαλκανικό, Μεσογειακό, Ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο.
 • Η συμβολή στη συμπληρωματικότητα των δράσεων στον πολιτισμό, στην παραγωγή και διάθεση τοπικών προϊόντων, στο περιβάλλον για την διαμόρφωση ενιαίας ενδογενούς ιστορικά διαμορφούμενης ταυτότητας των τοπικών κοινωνιών με την συμμετοχή της κοινωνίας των ενεργών φορέων και πολιτών.
 • Η συμβολή στη διαμόρφωση διαδρομών πολιτισμού, τοπικών προϊόντων και οικοτουρισμού.
 • Η συμβολή στην προστασία, διάσωση και ανάδειξη της κοινής πολιτιστικής κληρονομιάς.
 • Η εθελοντική συμμετοχή σε θέματα πολιτικής προστασίας και έκτακτων αναγκών.
 • Η προστασία, διατήρηση, διαχείριση και ανάδειξη των φυσικών πόρων της περιοχής μας.
 • Η συμβολή στην υιοθέτηση και ανάδειξη τεχνολογιών παραγωγής ενέργειας φιλικών προς το περιβάλλον όπως, υδατοπτώσεις, ανακύκλωση οργανικών ουσιών, ηλιακο-ηλεκτρικό ποδήλατο, αιολικά πάρκα, φωτοβολταϊκά πάρκα κλπ)
 • Η υποστήριξη της παραδοσιακής αρχιτεκτονικής και οικολογικής δόμησης.
 • Η οργάνωση, σε συνεργασία με εξειδικευμένους φορείς, ερευνητικών και εκπαιδευτικών προγραμμάτων καθώς και η υλοποίηση ημερίδων, συνεδρίων και προγραμμάτων δια βίου μάθησης.
 • Η δημιουργία τοπικού συμφώνου ποιότητας που θα εκφράζεται με τη βούληση του φορέα να εφαρμόσει το κοινό όραμα των μελών του προς την κατεύθυνση της βελτίωσης των παρεχόμενων προϊόντων και υπηρεσιών με τη δημιουργία κοινών απόψεων για τις ανάγκες τα προβλήματα και τις προοπτικές που σχετίζονται με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της περιοχής.
 • Η παροχή συντονιστικών υπηρεσιών για τη διασύνδεση της τοπικής αγοράς εργασίας με τους ενδιαφερόμενους.
 • Η παροχή τεχνογνωσίας από ομάδα έμπειρων επιχειρηματιών σε νέους της περιοχής.
 • Αξιοποίηση των τοπικών προϊόντων και διασύνδεση της παραγωγής με την κατανάλωση με σκοπό την τοπική ανάπτυξη και την κοινωνική συνοχή.