Καταστατικό

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΦΟΡΕΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΩΜΑΡΙΟΥ

Άρθρο 1. ΣΥΣΤΑΣΗ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ-ΝΟΜΙΚΗ ΜΟΡΦΗ

Ιδρύεται Αστική μη κερδοσκοπική Εταιρεία η οποία λειτουργεί με βάση τις αρχές του εθελοντισμού και της ανιδιοτελούς προσφοράς και φέρει την επωνυμία «ΦΟΡΕΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΩΜΑΡΙΟΥ» και το διακριτικό τίτλο «PLOMARI FORUM».

Άρθρο 2. ΕΔΡΑ

Η εταιρεία έχει έδρα το Πλωμάρι της Λέσβου.

Άρθρο 3. ΣΚΟΠΟΙ

Σκοπός της εταιρείας είναι η οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη του Πλωμαρίου και της ευρύτερης περιοχής μέσω της ανάδειξης και προβολής των τουριστικών, πολιτιστικών, παραγωγικών και περιβαλλοντικών πόρων της περιοχής.
Ειδικότερα η εταιρεία ιδρύεται και θα λειτουργήσει για την επίτευξη των παρακάτω σκοπών όπως:

 • Η ανάδειξη των συγκριτικών πλεονεκτημάτων του Πλωμαρίου και της ευρύτερης περιοχής ως τουριστικού προορισμού.
 • Η αναβάθμιση της τουριστικής προσφοράς και η βελτίωση των προσφερόμενων υπηρεσιών.
 • Η τοπική ανάπτυξη στον τομέα του τουρισμού και των συναφών υπηρεσιών με βάση τις αρχές της αειφορίας και ο σεβασμός στο περιβάλλον, την ιστορία και την παράδοση του Πλωμαρίου και της ευρύτερης περιοχής.
 • Η ενίσχυση της εικόνας της περιοχής μας ως τουριστικού προορισμού εξαιρετικής περιβαλλοντικής και πολιτιστικής αξίας.
 • Η δημιουργία κατάλληλων κέντρων οργάνωσης, πληροφόρησης και προώθησης του τουρισμού, η παροχή πληροφοριών σχετικά με τις διάφορες δραστηριότητες και εκδηλώσεις που λαμβάνουν χώρα στην περιοχή, καθώς και κάθε πληροφόρηση που είναι απαραίτητη στον επισκέπτη της περιοχής μας.
 • Η οργανωμένη και αποτελεσματική προβολή της περιοχή μας στην ευρύτερη τουριστική αγορά εσωτερικού και εξωτερικού.
 • Η ανάδειξη του πολιτισμού και της τοπικής παράδοσης (ως κέντρου τεχνολογικών καινοτομιών σε βιομηχανικό και βιοτεχνικό επίπεδο) ως σημαντικού πλεονεκτήματος για την αναβάθμιση του τουρισμού.
 • Η υλοποίηση κοινοτικών και εθνικών προγραμμάτων (επενδυτικών, πολιτιστικών, επιμορφωτικών, ανταλλαγής εμπειριών κλπ)
 • Η εκπόνηση μελετών καθώς και η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών στους παραγωγικούς φορείς του Πλωμαρίου.
 • Η ενημέρωση των πολιτών και των τοπικών φορέων για την ανάληψη πρωτοβουλιών και η δημιουργία προϋποθέσεων για την ανάπτυξη της περιοχής μας.
 • Η έκδοση, δημοσίευση και διανομή ενημερωτικού υλικού σχετικό με την προώθηση της περιοχής μας.
 • Η συνεργασία με διαφημιστικές εταιρείες για τη δημιουργία διαφημιστικού υλικού καθώς και για ζητήματα δημοσίων σχέσεων.
 • Η οργάνωση και η υποστήριξη συνεδρίων, καθώς και εκπαιδευτικών σεμιναρίων στην περιοχή.
 • Η συμβολή στην διοργάνωση φεστιβάλ, ημερίδων, εκδηλώσεων και πολιτιστικών πρωτοβουλιών.
 • Η πρωτοβουλία και η ανάληψη εθελοντικής δράσης σε θέματα ανακύκλωσης, καθαριότητας, πρασίνου και κάθε μορφής περιβαλλοντικής αξίας.
 • Η προώθηση ενεργειών προστασίας του περιβάλλοντος
 • Η προώθηση των αρχών της οικολογίας και της αγωγής υγείας στην καθημερινή ζωή των πολιτών.
 • Η αντικειμενική διεπιστημονική, διεπαγγελματική ενημέρωση και υποστήριξη συλλογικών και καινοτόμων πρωτοβουλιών, για την αξία της Οικολογίας ως έννοια και στάση ζωής σε όλες τις μορφές Οικονομίας.
 • Η ανάπτυξη συνεργασιών σε τοπικό, περιφερειακό, Εθνικό, Βαλκανικό, Μεσογειακό, Ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο.
 • Η συμβολή στη συμπληρωματικότητα των δράσεων στον πολιτισμό, στην παραγωγή και διάθεση τοπικών προϊόντων, στο περιβάλλον για την διαμόρφωση ενιαίας ενδογενούς ιστορικά διαμορφούμενης ταυτότητας των τοπικών κοινωνιών με την συμμετοχή της κοινωνίας των ενεργών φορέων και πολιτών.
 • Η συμβολή στη διαμόρφωση διαδρομών πολιτισμού, τοπικών προϊόντων και οικοτουρισμού.
 • Η συμβολή στην προστασία, διάσωση και ανάδειξη της κοινής πολιτιστικής κληρονομιάς.
 • Η εθελοντική συμμετοχή σε θέματα πολιτικής προστασίας και έκτακτων αναγκών.
 • Η προστασία, διατήρηση, διαχείριση και ανάδειξη των φυσικών πόρων της περιοχής μας.
 • Η συμβολή στην υιοθέτηση και ανάδειξη τεχνολογιών παραγωγής ενέργειας φιλικών προς το περιβάλλον όπως, υδατοπτώσεις, ανακύκλωση οργανικών ουσιών, ηλιακο-ηλεκτρικό ποδήλατο, αιολικά πάρκα, φωτοβολταϊκά πάρκα κλπ)
 • Η υποστήριξη της παραδοσιακής αρχιτεκτονικής και οικολογικής δόμησης.
 • Η οργάνωση, σε συνεργασία με εξειδικευμένους φορείς, ερευνητικών και εκπαιδευτικών προγραμμάτων καθώς και η υλοποίηση ημερίδων, συνεδρίων και προγραμμάτων δια βίου μάθησης.
 • Η δημιουργία τοπικού συμφώνου ποιότητας που θα εκφράζεται με τη βούληση του φορέα να εφαρμόσει το κοινό όραμα των μελών του προς την κατεύθυνση της βελτίωσης των παρεχόμενων προϊόντων και υπηρεσιών με τη δημιουργία κοινών απόψεων για τις ανάγκες τα προβλήματα και τις προοπτικές που σχετίζονται με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της περιοχής.
 • Η παροχή συντονιστικών υπηρεσιών για τη διασύνδεση της τοπικής αγοράς εργασίας με τους ενδιαφερόμενους.
 • Η παροχή τεχνογνωσίας από ομάδα έμπειρων επιχειρηματιών σε νέους της περιοχής.
 • Αξιοποίηση των τοπικών προϊόντων και διασύνδεση της παραγωγής με την κατανάλωση με σκοπό την τοπική ανάπτυξη και την κοινωνική συνοχή.

Άρθρο 4. ΜΕΣΑ ΠΡΟΣ ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΤΩΝ ΣΚΟΠΩΝ

 1. Η συγκρότηση Ομάδων Έργου και δράσης με θεματική προσέγγιση την προστασία του περιβάλλοντος και τον εθελοντισμό, τον τουρισμό, τα τοπικά προϊόντα, τον πολιτισμό. Ο συντονισμός δράσεων των συνεργαζόμενων φορέων για την προώθηση κοινών στόχων στο πλαίσιο των σκοπών.
 2. Η συμμετοχή σε κοινωνική, διεπιστημονική, διεπαγγελματική διαβούλευση επιχειρησιακών σχεδίων, μελετών, προγραμμάτων και έργων που εντοπίζονται στους σκοπούς.
 3. Η συμμετοχή σε σχεδιασμό και υλοποίηση, Ευρωπαϊκών προγραμμάτων που εκπληρώνουν το πλαίσιο των αρχών και των κανόνων της Εταιρείας.
 4. Η συνεργασία με την Αυτοδιοίκηση όλων των βαθμίδων και με φορείς που έχουν παρόμοιους στόχους και σκοπούς με την εταιρεία.
 5. Οι ανακοινώσεις και τα δελτία τύπου, οι συνεντεύξεις και η αρθρογραφία στα ΜΜΕ, η έκδοση ενημερωτικού δελτίου.
 6. Η οργάνωση, συνδιοργάνωση ή συμμετοχή σε πολύμορφες εκδηλώσεις, ημερίδες, συνέδρια, εκθέσεις, γιορτές, εκπαιδεύσεις κλπ.
 7. Η συμμετοχή σε ερευνητικά και διαπεριφερειακά προγράμματα και συνεργασίες, με ελληνικά, ευρωπαϊκά και διεθνή δίκτυα και συνέδρια καθώς και όργανα συμμετοχικών διαδικασιών και διαδικασίες δημοσίου διαλόγου και παρέμβασης με αντικείμενο την προώθηση των στόχων της εταιρείας.
 8. Η οργάνωση, συνδιοργάνωση και συμμετοχή σε καμπάνιες που στοχεύουν στην ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης σε θέματα σχετικά με τους σκοπούς και στόχους της εταιρείας.
 9. Η έκδοση βιβλίων και άλλων φυλλαδίων τουριστικού, παρεμβατικού, ιστορικού, θεματικού, διεπαγγελματικού και διεπιστημονικού χαρακτήρα.
 10. Η λειτουργία ανεξάρτητης ιστοσελίδας της εταιρείας.
 11. Η διοργάνωση θεματικών εργαστηρίων.
 12. Η συμμετοχή ως δικαιούχος ή και ως εταίρος σε Εθνικά και Ευρωπαϊκά προγράμματα.
 13. Η σύσταση αστικών εταιρειών και ΝΠΙΔ μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα για την επίτευξη των σκοπών της εταιρείας.
 14. Η σύναψη προγραμματικών συμβάσεων με άλλους φορείς, δημόσιους ή ιδιωτικούς και μισθώσεις έργου ή εργασίας με επιστήμονες και άλλους ειδικούς που είναι απαραίτητοι για την επίτευξη των σκοπών της.
 15. Η σύμβαση και σύμπραξη, με αλλοδαπούς φορείς, επιστημονικά κέντρα και ιδιώτες, με σκοπό την εκπροσώπησή τους στην Ελλάδα, και την προώθηση διεθνών προγραμμάτων και εκστρατειών στο εσωτερικό.

Άρθρο 5.ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ

Οι στόχοι της εταιρείας προωθούνται μέσα από θεματικές ενότητες όπως θα ορίζονται στον εσωτερικό κανονισμό της και θα υλοποιούνται από τις ομάδες έργου όπως περιγράφονται στο άρθρο 22 του παρόντος καταστατικού.

Άρθρο 6.ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η χρονική διάρκεια της εταιρείας είναι αορίστου χρόνου.

Άρθρο 7.ΜΕΛΗ (ΕΤΑΙΡΟΙ)

Την εταιρεία συγκροτούν φυσικά πρόσωπα ηλικίας άνω των 18 ετών, ανεξαρτήτως φύλου, φυλής, επαγγέλματος, οικονομικής κατάστασης, γραμματικών γνώσεων, που πιστεύουν ότι μπορούν να συνεισφέρουν στην υλοποίηση των σκοπών και των στόχων της. Μέλη επίσης μπορούν να καταστούν νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου (Σωματεία, Σύλλογοι, Συνεταιρισμοί κλπ) τα οποία θα εκπροσωπούνται από ένα πρόσωπο που θα ορίζεται και θα αντικαθίσταται με απόφαση του νομικού προσώπου το οποίο εκπροσωπεί και το οποίο Ν.Π. θα διέπεται από τις ίδιες υποχρεώσεις και δικαιώματα των άλλων μελών.
Μέλος μπορεί να γίνει εκείνος που υπογράφει την ιδρυτική πράξη ή την αίτηση εγγραφής μέλους, καταβάλλοντας την εισφορά του για τον σχηματισμό του εταιρικού κεφαλαίου και εγγράφεται στα μητρώα της εταιρείας ύστερα από απόφαση του Δ.Σ., η οποία πρέπει να εκδοθεί μέσα σε ένα μήνα από την υποβολή της αίτησης. Σε περίπτωση μη έγκρισης ή μη έκδοσης απόφασης εντός μηνός από τη ημερομηνία της αίτησης, αρμόδιο όργανο για την οριστική επίλυση του θέματος είναι η Γ.Σ. Η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα να εξετάσει ή και επανεξετάσει την αίτηση εγγραφής νέου μέλους και να την απορρίψει οριστικά μόνο με απόφαση των 2/3 των ταμειακά εντάξει παρόντων μελών και εφόσον συντρέχουν ειδικοί λόγοι που έρχονται σε αντίθεση με τους σκοπούς της εταιρείας.

Άρθρο 8.ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ.

Δικαιώματα

Τα μέλη έχουν το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι, που σημαίνει ότι συμμετέχουν στη Γενική Συνέλευση (Γ.Σ.) της εταιρείας, υποβάλλουν προτάσεις, ψηφίζουν και συμμετέχουν στα όργανα της Διοίκησης.

 1. Ύστερα από αίτησή τους, λαμβάνουν γνώση προφορικώς ή και εγγράφως όλων των αποφάσεων των Γενικών Συνελεύσεων, του Δ.Σ., της Ελεγκτικής Επιτροπής (Ε.Ε.) καθώς και των εργασιών των ομάδων έργου.
 2. Τα μέλη υποχρεούνται στην καταβολή εκατόν ογδόντα ευρώ (180€) έκαστος, σαν συνδρομή εγγραφής, για το σχηματισμό του αρχικού κεφαλαίου. Η γενική συνέλευση μπορεί να επιβάλει έκτακτη εισφορά των μελών για την αύξηση του κεφαλαίου.

Υποχρεώσεις

Τα μέλη έχουν τις εξής υποχρεώσεις:

 1. Να υποστηρίζουν τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης της εταιρείας.
 2. Να συμμετέχουν στις εργασίες των Γ.Σ. και σε ομάδες έργου της εταιρείας.
 3. Να αποφεύγουν κάθε πράξη ή παράλειψη πού καθοιονδήποτε τρόπο αντίκειται στους σκοπούς και τις αρχές της εταιρείας.
 4. Να καταβάλλουν την συμμετοχή τους για τον σχηματισμό του κεφαλαίου, καθώς και όποια άλλη έκτακτη εισφορά, για αύξηση κεφαλαίου, όπως αυτά ορίζονται από τη Γ.Σ.

Άρθρο 9. ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ ΜΕΛΟΥΣ

 1. Τα μέλη μπορούν να αποχωρήσουν, μετά από έγγραφη αίτησή τους προς τα αρμόδια όργανα που αποφάσισαν την εγγραφή. Εφόσον δεν συντρέχει ειδικός λόγος τα όργανα κάνουν δεκτή την αίτηση αποχώρησης.
 2. Το μέλος που αποχωρεί με τον παραπάνω τρόπο, μπορεί να ανακαλέσει την αίτηση αποχώρησης εφόσον τα όργανα δενπροχώρησαν ακόμη στη διαγραφή του.
 3. Κατά την αποχώρησή του ένα μέλος δεν δικαιούται ανάληψης της συμμετοχής του στο σχηματισμό του κεφαλαίου ή εκτάκτων αυξήσεων κεφαλαίου, αλά δύναται να μεταβιβάσει μόνο την συμμετοχή του στο αρχικό κεφάλαιο σε τρίτο πρόσωπο, που θα καταστεί μέλος σύμφωνα με το άρθρο 7 του καταστατικού.

Άρθρο 10. ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΜΕΛΟΥΣ

Με αιτιολογημένη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία εγκρίνεται ή απορρίπτεται από τη Γ.Σ. (με αποφάσεις των 2/3 των ταμειακά εντάξει παρόντων μελών) αποβάλλεται μέλος της εταιρείας όταν:
α) Δεν πληροί πλέον τις προϋποθέσεις εγγραφής.
β) Αρνείται χωρίς λόγο την εκπλήρωση των υποχρεώσεών του απέναντι στην εταιρεία και δεν εφαρμόζει τις διατάξεις του παρόντος καταστατικού, του εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας και τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου.
γ) Βλάπτει από πρόθεση τα συμφέροντα της εταιρείας ιδίως με την άσκηση οικονομικής ή άλλης δραστηριότητας, η οποία στρέφεται εναντίον των οικονομικών ή ηθικών συμφερόντων της εταιρείας.
Το Διοικητικό Συμβούλιο πριν από την απόφασή του περί διαγραφής, ορίζει στο μέλος δεκαήμερη προθεσμία για παροχή εξηγήσεων και αίρει τον λόγο διαγραφής, εφόσον οι εξηγήσεις είναι επαρκείς.
Με την απόφαση διαγραφής του Δ.Σ. το μέλος παραμένει σε προσωρινή παύση από τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του (σε διαθεσιμότητα), μέχρις ότου η Γ.Σ. αποφανθεί οριστικά επί του θέματος. Η απώλεια της ιδιότητας του μέλους που διαγράφεται, επέρχεται με την κοινοποίηση της οριστικής απόφασης της Γ.Σ.

Άρθρο 11. ΠΟΡΟΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ – ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ

1.Οι πόροι και η περιουσία της εταιρείας προέρχονται:
α) Από τις εισφορές για την δημιουργία του κεφαλαίου και τις έκτακτες εισφορές των μελών, που μπορεί να αποφασισθούν από την Γ.Σ.
β) Από χορηγίες και δωρεές των ιδίων των μελών, των επίτιμων μελών, τρίτων φυσικών προσώπων, σωματείων, επιχειρήσεων, ή ιδιωτικών και δημόσιων φορέων και Ο.Τ.Α., και γίνονται αποδεκτές, από το Δ.Σ. της εταιρείας, με κανόνες οικονομικής διαφάνειας.
γ) Από συμμετοχή σε ερευνητικά και άλλα επιδοτούμενα Ευρωπαϊκά και Εθνικά προγράμματα.
δ) Από οιαδήποτε άλλη δραστηριότητα, που δεν αντίκειται στους σκοπούς της εταιρείας και τις ισχύουσες νομικές διατάξεις.
2. Τα έσοδα της εταιρείας που τυχόν θα προκύπτουν από διάφορες δραστηριότητες, κοινωνικές εκδηλώσεις ή υπηρεσίες, αποτελούν περιουσία της εταιρείας. Στα περιουσιακά στοιχεία θα ανήκει και κάθε εξοπλισμός ή υλικές αξίες και βραβεύσεις της, που θα προκύπτουν μετά από κάθε εκδήλωση, πρόγραμμα ή εισφορά – δωρεά.
3. Η εταιρεία, μπορεί να χορηγεί βεβαιώσεις στα μέλη της, για την ανιδιοτελή προσφορά πού παρείχαν για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα σε συγκεκριμένη ομάδα έργου και δραστηριότητα.

Άρθρο 12.ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

Το κεφάλαιο της εταιρείας που ορίζεται στο ποσό των ….Ευρώ, σχηματίζεται από τις εισφορές των εταίρων μελών, έκαστος των οποίων κατέβαλε 180 Ευρώ, πλέον ποσού…..Ευρώ που προέρχεται από δωρεές

ΟΡΓΑΝΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Άρθρο 13. Η ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Συγκρότηση-Ψήφοι-Αντιπρόσωποι

 1. Η Γενική Συνέλευση είναι το ανώτατο όργανο της εταιρείας και αποφασίζει για όλα τα ζητήματα στα πλαίσια του νόμου και του καταστατικού.
 2. Η Γενική Συνέλευση αποτελείται από τα μέλη που έχουν εγγραφεί στο Μητρώο και διατηρούν την ιδιότητά τους αυτή. Στη Γενική Συνέλευση μετέχουν τα μέλη, που έχουν εκπληρώσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις και ως εκ τούτου έχουν δικαίωμα λόγου και ψήφου,ενώ τα μέλη που δεν έχουν εκπληρώσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις συμμετέχουν ως παρατηρητές, χωρίς δικαίωμα λόγου και ψήφου. Το μέλος δύναται να εκπροσωπηθεί στην Γ.Σ. με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο ή εξουσιοδότηση θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής.

Άρθρο 14. ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ

Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει για όλα τα θέματα, που υποβάλλονται σ’ αυτήν από το Διοικητικό Συμβούλιο ή τα μέλη της και αφορούν την εταιρεία, τα μέλη της και κάθε άλλο θέμα για το οποίο περιέρχεται στην αρμοδιότητά της σύμφωνα με το νόμο και το παρόν καταστατικό.
Ειδικότερα, στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης ανήκουν:
α) Η τροποποίηση του καταστατικού.
β) Η ψήφιση και τροποποίηση Κανονισμού Εσωτερικής Λειτουργίας
γ) Η έγκριση για την αγορά, την ανταλλαγή ή διάθεση ακινήτων.
δ) Η εκλογή και ανάκληση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
ε) Η έγκριση του σχεδίου δράσης, του απολογισμού και των οικονομικών κάθε χρήσης καθώς και των πεπραγμένων των διαφόρων οργάνων της και η απαλλαγή αυτών από τις ευθύνες.
στ) Η διάλυση της εταιρείας.

Άρθρο 15. ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

 1. Η ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση πραγματοποιείται μέσα στο Νοέμβρη κάθε έτους. Το Διοικητικό Συμβούλιο μεριμνά για το χώρο και την ακριβή ημέρα και ώρα που θα πραγματοποιηθεί η Γ.Σ. Η πρόσκληση περιέχει τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, υπογράφεται από τον Πρόεδρο και το Γραμματέα και κοινοποιείται στα μέλη είτε ιδιοχείρως με απόδειξη, είτε με φαξ είτε με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και αναρτάται στο γραφείο της έδρας της εταιρείας και οπωσδήποτε στα γραφεία των παραρτημάτων της, δεκαπέντε (10) ημερολογιακές ημέρες πριν από την ημέρα της πραγματοποίησης της Συνέλευσης.
 2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλέσει έκτακτη Γενική Συνέλευση, όταν συντρέχει λόγος ειδικά προβλεπόμενος από το καταστατικό ή όταν επιβάλλεται από το συμφέρον της εταιρείας κατά την κρίση του. Στην περίπτωση αυτή η πρόσκληση μπορεί να αποστέλλεται δέκα (7) ημερολογιακές ημέρες πριν την πραγματοποίηση της έκτακτης Γ.Σ. Η προθεσμία αυτή μπορεί να συντμηθεί μόνο σε περίπτωση απολύτως ειδικής και κατά αντικειμενική κρίση ανάγκης.
 3. Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται επίσης σε έκτακτη συνεδρίαση ύστερα από αίτηση τουλάχιστον του 1/5 των μελών. Η αίτηση υποβάλλεται στο Διοικητικό Συμβούλιο και σε αυτήν αναφέρονται οι λόγοι της έκτακτης σύγκλησης και τα προς συζήτηση θέματα. Αν το Διοικητικό Συμβούλιο αρνηθεί ή ολιγωρήσει τη σύγκλισή της μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την υποβολή της αίτησης, οι παραπάνω αντιπρόσωποι συγκαλούν με δική τους πρωτοβουλία τη Γενική Συνέλευση ύστερα από πρόσκληση προς τα μέλη η οποία υπογράφεται απ’ όλους τους αιτούντες και επιδίδεται με τον ίδιο τρόπο που αναφέρεται στην πρώτη παράγραφο του παρόντος άρθρου, δέκα (10) ημέρες πριν από τη σύγκλησή της.

Άρθρο 16. ΑΠΑΡΤΙΑ

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία, εφόσον κατά την έναρξη της συνεδρίασης είναι παρόντες, με δικαίωμα ψήφου, πλέον του μισού (1/2) των μελών.
2. Αν στην πρώτη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης δεν υπάρξει απαρτία τότε η Γενική Συνέλευση συνέρχεται χωρίς νέα πρόσκληση στον ίδιο τόπο, την ίδια ημέρα και ώρα της επόμενης εβδομάδας και με τα ίδια θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης. Στην επαναληπτική αυτή συνεδρίαση, υπάρχει απαρτία, οποιοσδήποτε και αν είναι ο αριθμός των εχόντων δικαίωμα ψήφου παρόντων μελών.
3. Κατ’ εξαίρεση αν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν:
α) Στη διάλυση της εταιρείας
β) Στην τροποποίηση του Καταστατικού του,
γ) Στην ανάκληση μελών Διοικητικού Συμβουλίου και
δ) Στην μεταβολή του σκοπού του,
τότε, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως, εφόσον κατά την έναρξη της συνεδρίασης είναι παρόντα μέλη με δικαίωμα ψήφου, τα δύο τρίτα (2/3) του συνόλου των εγγεγραμμένων στα μητρώα της εταιρείας μελών. Εάν δεν υπάρξει η απαρτία αυτή η Γενική Συνέλευση συνέρχεται σε επαναληπτική Συνέλευση, σύμφωνα με τη διαδικασία, που ορίζεται στην προηγούμενη παράγραφο. Όμως σε αυτή την περίπτωση η Γ.Σ. βρίσκεται σε απαρτία, εφόσον κατά την έναρξη της συνεδρίασης είναι παρόντα μέλη με δικαίωμα ψήφου, τα μισά (1/2) του συνόλου των εγγεγραμμένων στα μητρώα της εταιρείας μελών. Εάν και σε αυτή τη συνέλευση δεν υπάρξει απαρτία τότε, δεν μπορεί να παρθεί καμία σχετική απόφαση.

Άρθρο 17. ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ-ΣΥΖΗΤΗΣΗ-ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ

 1. Στην έναρξη της συνεδρίασης η Συνέλευση εκλέγει από τα μέλη που παρίστανται πρόεδρο, που διευθύνει και συντονίζει τις εργασίες της γενικής συνέλευσης, γραμματέα που κρατάει τα πρακτικά της συζήτησης, καθώς και Εφορευτική Επιτροπή αποτελούμενη από τρία (3) μέλη η οποία αναλαμβάνει τη διαδικασία διεξαγωγής ψηφοφοριών. Μέχρι την εκλογή των παραπάνω οργάνων, καθήκοντα προέδρου της Συνέλευσης ασκεί ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου
 2. Για τη συζήτηση και τις αποφάσεις, που λαμβάνονται τηρούνται πρακτικά από τον Γραμματέα, τα οποία στο τέλος της συνέλευσης, υπογράφονται από τον Πρόεδρο και το Γραμματέα της συνέλευσης καθώς και τα μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής.
 3. Η Συνέλευση μπορεί να συζητήσει και να πάρει αποφάσεις μόνο σχετικά με τα θέματα, που αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη και περιέχονται στην πρόσκληση. Κατ’ εξαίρεση μπορεί να συζητηθεί πριν από τα θέματα της ημερήσιας διάταξης οποιοδήποτε άλλο θέμα, το οποίο μπορεί να υποβληθεί από οποιοδήποτε μέλος με την προϋπόθεση ότι η συζήτηση αυτού του θέματος θα τύχει της έγκρισης της πλειοψηφίας των παρόντων μελών, ύστερα από φανερή ή μυστική ψηφοφορία (το είδος της ψηφοφορίας το αποφασίζει με φανερή ψηφοφορία, εκείνη τη στιγμή η συνέλευση).
 4. Οι ψηφοφορίες στις Γενικές Συνελεύσεις διακρίνονται σε φανερές και μυστικές. Οι φανερές γίνονται με ανάταση του χεριού ή με ονομαστική κλίση. Οι μυστικές ψηφοφορίες, γίνονται πάντοτε με ψηφοδέλτια υπό την εποπτεία και τον έλεγχο της Εφορευτικής Επιτροπής. Τα ψηφοδέλτια θεωρούνται έγκυρα εφόσον είναι ομοιόμορφα και δεν περιλαμβάνουν σημεία ή φράσεις άσχετες με το θέμα, που παραβιάζουν κατά την κρίση της Εφορευτικής Επιτροπής τη μυστικότητα της ψηφοφορίας.
 5. Η ψηφοφορία, που αφορά την εκλογή οργάνων της εταιρείας, θέματα εμπιστοσύνης προς τη διοίκηση, απαλλαγή από ευθύνη των μελών του διοικητικού συμβουλίου, καθώς και σε προσωπικά θέματα είναι υποχρεωτικά μυστική και γίνεται πάντοτε με ψηφοδέλτιο. Η ψηφοφορία πάνω στα άλλα θέματα γίνεται φανερή εκτός και αν η Γ.Σ. αποφασίσει για μυστική.
 6. Η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης στα θέματα της ημερήσιας διάταξης λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και εχόντων δικαίωμα ψήφου μελών. Σε περίπτωση ισοψηφίας η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται και εάν υπάρχει και νέα ισοψηφία τότε υπολογίζεται διπλή η ψήφος του προέδρου της Γ.Σ.. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης είναι υποχρεωτικές για όλα τα μέλη της εταιρείας, έστω και αν διαφωνούν ή είναι απόντα. Αυτό επιτάσσουν οι κανόνες δημοκρατικής λειτουργίας και δεοντολογίας.
 7. Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει με αυξημένη πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων, που εκπροσωπούνται σε αυτήν, για τις εξής περιπτώσεις: την διάλυση της εταιρείας, την τροποποίηση του Καταστατικού της, την ανάκληση μελών Διοικητικού Συμβουλίου, τη μεταβολή του σκοπού της. την σύνταξη ή τροποποίηση του εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας και για κάθε άλλο θέμα, όπου το παρόν καταστατικό ή ο νόμος απαιτεί αυξημένη πλειοψηφία.
 8. Πληρωμές καθυστερημένων εισφορών μπορούν να τακτοποιηθούν και κατά την ημέρα των αρχαιρεσιών, πριν την ψηφοφορία.

Άρθρο 18. ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ – ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

 1. Το διοικητικό συμβούλιο απαρτίζεται από επτά (7) αιρετά μέλη τα οποία εκλέγονται ύστερα από μυστική ψηφοφορία από τη γενική συνέλευση. Η διάρκεια της θητείας του Δ.Σ. είναι τρία (3) χρόνια. Η Συνέλευση εκλέγει τα αναπληρωματικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, τα οποία θα προέρχονται από τους επιλαχόντες κατά τις αρχαιρεσίες υποψηφίων κατά τη σειρά της επιτυχίας τους. Οι αναπληρωματικοί αναπληρώνουν τους τακτικούς που εξέρχονται για οιοδήποτε λόγο από το Δ.Σ. πριν λήξει η θητεία τους. Δεν είναι δυνατόν ο αριθμός των αναπληρωματικών να υπερβαίνει τους τακτικούς.
 2. Το Διοικητικό Συμβούλιο περιλαμβάνει τα εξής όργανα: Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο, Γραμματέα, Υπεύθυνο Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων, Υπεύθυνο Οικονομικού. Το Δ.Σ. μετά την εκλογή του, το αργότερο μέσα σε πέντε (5) ημέρες συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας με απόλυτη πλειοψηφία τα παραπάνω όργανα. Πρωτοβουλία συγκλήσεως έχει ο αιρετός σύμβουλος, που πλειοψήφησε στις εκλογές. Σε περίπτωση ολιγωρίας εκ μέρους του πλειονοψηφήσαντος συμβούλου, η σύγκληση γίνεται από τον αμέσως επόμενο. Η κατανομή αξιωμάτων γίνεται με μυστική ψηφοφορία. Τα ανωτέρω αξιώματα δεν συμπίπτουν στο ίδιο πρόσωπο.
 3. Το Δ.Σ. με απόφασή του, μπορεί να ορίσει συγκεκριμένες αρμοδιότητες και για όλα τα υπόλοιπα μέλη του, τα οποία είναι υποχρεωμένα να τις διεκπεραιώνουν.
 4. Σύμβουλοι, που λόγω διαρκούς κωλύματός τους απέχουν από τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο από έξη (6) μήνες ή που αδικαιολόγητα δεν προσήλθαν σε τρεις (3) συνεχείς συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, θεωρούνται ότι παραιτήθηκαν από την ιδιότητα του Συμβούλου. Η συμμετοχή των συμβούλων στο διοικητικό συμβούλιο δύναται να γίνει και με τηλεδιάσκεψη, εφόσον δεν είναι εφικτή η φυσική τους παρουσία. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου μία (1) φορά το δίμηνο καθώς και εκτάκτως όταν κριθεί αναγκαίο. Συγκαλείται επίσης υποχρεωτικά όταν το ζητήσουν το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον των μελών, τα οποία δεν μπορεί να είναι λιγότερα από τέσσερα (4) μέλη, με έγγραφη αίτηση, η οποία περιέχει το σκοπό και τους λόγους σύγκλησης ως και προτεινόμενη ημερομηνία σύγκλησης. Εάν ο πρόεδρος δεν συγκαλέσει το Δ.Σ. μέσα σε πέντε μέρες από την υποβολή της αίτησης, τότε το συμβούλιο το συγκαλούν οι αιτούντες οι οποίοι καλούν εγγράφως και τα υπόλοιπα μέλη.
 5. Οι συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου είναι ανοιχτές για τα μέλη της εταιρείας. Επίσης το Δ.Σ. μπορεί να καλεί οποιονδήποτε κρίνει απαραίτητο για παροχή πληροφοριών συμβουλών κλπ
 6. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία, όταν τα παρόντα μέλη είναι περισσότερα από τα απόντα.
 7. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών. Απόλυτη πλειοψηφία υπάρχει όταν ο αριθμός των θετικών ψήφων είναι μεγαλύτερος του μισού του αριθμού των ψήφων των παρόντων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Σε περίπτωση ισοψηφίας, η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται και εάν πάλι προκύψει ισοψηφία, τότε μετράει διπλή η ψήφος του προέδρου.
 8. Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου δεν μπορεί να ψηφίζει στις συνεδριάσεις του για θέματα, που αφορούν τον ίδιο.

Άρθρο 19. ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

 1. Το Διοικητικό Συμβούλιο μέσω του προέδρου εκπροσωπεί την εταιρεία σε κάθε αρχή και εξουσία. Την εκπροσώπησή του αυτή μπορεί με απόφασή του να την μεταβιβάζει σε ένα οποιοδήποτε άλλο μέλος του.
 2. Το Δ.Σ. αποφασίζει πάνω σε όλα τα θέματα που αφορούν τη διοίκηση, τη διαχείριση της περιουσίας και των υποθέσεών και γενικά τη λειτουργία της εταιρείας για την επίτευξη του σκοπού του, μέσα στο πλαίσιο του νόμου, του παρόντος καταστατικού, και τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης.
 3. Ορίζει τους Συντονιστές των ομάδων έργου.
 4. Στα καθήκοντα του Δ. Σ. είναι η λήψη αποφάσεων περί προσλήψεως του απαραίτητου προσωπικού και απόλυση τούτου, καθώς και ο καθορισμός των αποδοχών αυτών.

Επιπλέον το Δ.Σ. :

i. Έχει την ευθύνη συγκρότησης και λειτουργίας των θεματικών ενοτήτων.
ii. Έχει την ευθύνη της συγκρότησης των Ομάδων Έργου.
iii. Έχει την ευθύνη του συντονισμού, της επιστημονικής και τεχνικής υποστήριξης των ομάδων έργου και της έγκρισης ή τροποποίησης ή πιστοποίησης των δαπανών των Ομάδων Έργου.. Έχει την ευθύνη της τήρησης του εγκεκριμένου από την Γ.Σ. χρονοδιαγράμματος για την υλοποίηση των στόχων της εταιρείας
iv. Έχει την ευθύνη της λειτουργίας και της δημοσιότητας του δικτυακού τόπου της εταιρείας (εκτός του τμήματος ελεύθερης έκφρασης και συζήτησης αν αυτό υπάρχει),
v. Προωθεί τις αρχές της διεπαγγελματικής, διεπιστημονικής και διαπεριφερειακής συνεργασίας και κοινωνικής διαβούλευσης στις δράσεις της εταιρείας και μεριμνά για την ανάδειξη και διάχυση καλών επιχειρησιακών και επιχειρηματικών πρακτικών

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου είναι ο Διαχειριστής της εταιρείας και έχει τις παρακάτω αρμοδιότητες :
α) Εποπτεύει την καλή λειτουργία της εταιρείας και καλλιεργεί και αναπτύσσει όλες τις σχέσεις που είναι απαραίτητες για την επίτευξη των στόχων και των σκοπών της.
β) Μεριμνά για την εφαρμογή των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και φροντίζει για την εκτέλεση των εργασιών, σύμφωνα με το καταστατικό και τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης και ευθύνεται για την ακριβή τήρησή τους.
γ) Φροντίζει για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του Διοικητικού Συμβουλίου.
δ) Συγκαλεί το Διοικητικό Συμβούλιο σε τακτικές και έκτακτες συνεδριάσεις. Επίσης με τη βοήθεια του Γραμματέα καταρτίζει τα θέματα ημερήσιας διάταξης, και φροντίζει για την αποστολή των προσκλήσεων για τις Γενικές Συνελεύσεις τις οποίες συνυπογράφει και ο γραμματέας.
ε) Προεδρεύει στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου.
στ) Παρουσιάζει την Έκθεση Πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου στην τακτική Γενική Συνέλευση.
ζ) Με το Γραμματέα συντάσσει και υπογράφει τα πρακτικά, τα εντάλματα πληρωμής και όλα τα έγγραφα της εταιρείας.
Τον Πρόεδρο απόντα ή κωλυόμενο αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος και αυτού απόντα ο Γραμματέας.

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

 • Ο αντιπρόεδρος αναπληρώνει τον πρόεδρο σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος και ουσιαστικά έχει τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα του προέδρου, πλην των αρμοδιοτήτων του Διαχειριστή της εταιρείας. Σε συνεργασία με τον πρόεδρο και τον γραμματέα φροντίζει για τη συγκρότηση, το συντονισμό και τη λειτουργία των θεματικών ενοτήτων και των ομάδων έργου.
 • Ακόμη με απόφαση του Δ.Σ. μπορεί να του ανατεθούν και άλλα επί πλέον καθήκοντα.

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 • Ο Γραμματέας διευθύνει το γραφείο, τηρεί και ενημερώνει τα μητρώα μελών, το πρωτόκολλο αλληλογραφίας, και όλα τα απαιτούμενα βιβλία, παρακολουθεί την αλληλογραφία, τηρεί το αρχείο και τη σφραγίδα. Συντάσσει και υπογράφει μετά του προέδρου τα πρακτικά, τα εντάλματα πληρωμής και όλα τα έγγραφα της εταιρείας. Σε συνεργασία με τον πρόεδρο καταρτίζει την ημερήσια διάταξη κάθε συνεδρίασης. Τέλος μετά του προέδρου υπογράφει τις προσκλήσεις για τη σύγκληση γενικής συνέλευσης.
 • Σε περίπτωση απουσίας που ορίζεται από το ΔΣ αναπληρωτής γραμματέας. Εφόσον οι δραστηριότητες είναι μεγάλες, δύναται να προσληφθεί έμμισθος γραμματέας έπειτα από αιτιολογημένη εισήγηση που τίθεται στην ΓΣ, η οποία τελικά αποφασίζει για την αναγκαιότητα και το ύψος των αποδοχών του προσληφθέντος υπαλλήλου τον οποίο επιλέγει το ΔΣ.

Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

 • Ο Υπεύθυνος Οικονομικού, εισπράττει κάθε ποσό που εισέρχεται στο ταμείο της εταιρείας, τηρώντας τα παραστατικά που ορίζονται από το νόμο, υπογεγραμμένα από τον ίδιο και τον πρόεδρο. Ενεργεί για την είσπραξη πάσης φύσεως ποσού που προέρχεται από κάθε πηγή. Ενεργεί για κάθε πληρωμή βάση ενταλμάτων, ύστερα από απόφαση του ΔΣ και μεριμνά για κάθε οικονομική υποχρέωση που προκύπτει. Σε κάθε ένταλμα πληρωμής επισυνάπτεται απόφαση του ΔΣ και η εξοφλητική απόδειξη του δικαιούχου.
 • Ο Υπεύθυνος Οικονομικού, είναι υπεύθυνος και υπόλογος και έχει αστική ευθύνη για κάθε απώλεια χρημάτων. Τα χρήματα κατατίθενται σε οποιαδήποτε αναγνωρισμένη Ελληνική τράπεζα που αποφασίζει το Δ.Σ. στο όνομα της εταιρείας. Μπορεί να κρατάει μετρητά μέχρι του ποσού των τριακοσίων (300) € για αντιμετώπιση τρεχουσών αναγκών και τα υπόλοιπα υποχρεούται να τα καταθέτει στο τραπεζικό λογαριασμό της εταιρείας. Προβαίνει σε αναλήψεις χρημάτων μετά από εξουσιοδότηση που παρέχεται στην πρώτη συνεδρίαση του ΔΣ.
 • Κάθε εξάμηνο ενημερώνει το ΔΣ για την συνοπτική εικόνα των εσόδων – εξόδων και στο τέλος του έτους υποβάλλει αναλυτικό απολογισμό της διαχείρισης, βάση του οποίου το ΔΣ συντάσσει και εγκρίνει τον απολογισμό διαχείρισης και της περιουσίας του συλλόγου. Σε περίπτωση μη τήρησης των ανωτέρω ο Υπεύθυνος Οικονομικού, με απόφαση του ΔΣ, κηρύσσεται έκπτωτος και μέσα σε 10 ημέρες ορίζεται αντικαταστάτης. Στην τελευταία περίπτωση ο Υπεύθυνος Οικονομικού έχει δικαίωμα να προσφύγει στην ΓΣ. των μελών για τη δικαίωσή του.

ΤΑ ΑΛΛΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Δ.Σ.

Σε όλα τα άλλα μέλη του ΔΣ μπορούν να ανατεθούν συγκεκριμένα καθήκοντα και αρμοδιότητες έπειτα από απόφαση του ΔΣ, τις οποίες τα μέλη αυτά είναι υποχρεωμένα να διεκπεραιώσουν.

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Με απόφαση του Δ.Σ. συστήνεται επιστημονική επιτροπή, της οποίας η στελέχωση, η οργάνωση, οι αρμοδιότητες και η λειτουργία της ορίζονται από τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας της εταιρείας.

Άρθρο 20.ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και όλα τα μέλη της εταιρείας προσφέρουν τις υπηρεσίες τους εθελοντικά και γι’ αυτό δεν προβλέπεται χρηματική αμοιβή. Όμως με ομόφωνη απόφασή του το ΔΣ μπορεί να καθορίζει έξοδα κίνησης – διαμονής κ.λπ. για τη συμμετοχή των μελών του σε εκτός νομού δραστηριότητες όπως συμμετοχή σε διάφορες εκδηλώσεις, συνέδρια, εκθέσεις, κ.λπ.

Άρθρο 21. ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ

 1. Τις εκλογές για την ανάδειξη των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου διενεργεί Εφορευτική Επιτροπή, η οποία εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση των αντιπροσώπων και αποτελείται από τρία (3) μέλη.
 2. Δικαίωμα να εκλέγουν και να εκλέγονται έχουν τα μέλη, τα οποία είναι εγγεγραμμένα δύο (2) τουλάχιστον μήνες, πριν από την ημερομηνία συγκλήσεως της Γενικής Συνέλευσης. Τα ενδιαφερόμενα μέλη υποβάλλουν δήλωση υποψηφιότητας στο Δ.Σ. πέντε (5) ημέρες πριν από την ημερομηνία διεξαγωγής των αρχαιρεσιών. Τούτο θα ισχύσει μετά την εκλογή του πρώτου Δ.Σ..
 3. Ο αριθμός των σταυρών προτίμησης είναι επτά (7) για την εκλογή μελών του Δ.Σ.. Εκλεγέντες θεωρούνται αυτοί, που συγκέντρωσαν τους περισσότερους σταυρούς προτίμησης. Αν υπάρχει ισοψηφία γίνεται κλήρωση. Όσοι δεν εκλεγούν θεωρούνται επιλαχόντες κατά τη σειρά του αριθμού των ψήφων που έλαβαν. Οι επιλαχόντες καταλαμβάνουν θέσεις τακτικών μελών που αποχώρησαν για οποιονδήποτε λόγο, και συνεχίζουν συμμετέχοντες μέχρι τη λήξη της θητείας του Δ.Σ.
 4. Τα μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής, ως εκ της θέσης τους, δεν έχουν δικαίωμα να θέσουν υποψηφιότητα για το αξίωμα μέλους Δ. Σ.. Η τριμελής Εφορευτική Επιτροπή εκλέγει τον πρόεδρό της και μεριμνά για την διεξαγωγή των εκλογών. Στο τέλος της διαδικασίας συντάσσει πρακτικό, το οποίο υπογράφεται από τον πρόεδρο της γενικής συνέλευσης και τα τρία μέλη της. Η Εφορευτική Επιτροπή, παραδίδει το σύνολο του εκλογικού υλικού με πρακτικό, στο νεοεκλεγέν Διοικητικό Συμβούλιο. Το υλικό αυτό φυλάσσεται στα γραφεία της εταιρείας.
 5. Σε περίπτωση παραίτησης της πλειοψηφίας ή του συνόλου των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου διενεργούνται αρχαιρεσίες.

Άρθρο 22. ΟΜΑΔΕΣ ΕΡΓΟΥ

Οι στόχοι της εταιρείας υλοποιούνται από τις ομάδες έργου όπως αυτές ορίζονται από το Δ.Σ. της εταιρείας και αναφέρονται στον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας. Οι ομάδες έργου (Ο.Ε.) συγκροτούνται από τακτικά και ειδικά μέλη καθώς και από φίλους του φορέα που θέλουν να προσφέρουν και να αναπτύξουν δραστηριότητα στα πλαίσια συγκεκριμένης θεματικής ενότητας. Η σύσταση των ομάδων έργου, ο αριθμός των μελών κάθε ομάδας, τα πρόσωπα και οι αρμοδιότητες, ορίζονται κάθε φορά από το διοικητικό συμβούλιο και επικυρώνονται ή ακυρώνονται στη πρώτη συνεδρίαση της γενικής συνέλευσης. Οι Ο.Ε. είναι αρμόδιες και υπεύθυνες να μελετούν τα δεδομένα ενός έργου ή μιας πρότασης, να επεξεργάζονται και να εισηγούνται προτάσεις στο ΔΣ, το οποίο αποφασίζει σχετικά και τέλος η Ο.Ε, στο πνεύμα των αποφάσεων του Δ.Σ. υλοποιεί το συγκεκριμένο έργο.
Λόγω της σπουδαιότητάς τους, οι παρακάτω Ο.Ε. συγκροτούνται από την καταστατική συνέλευση.

Άρθρο 23. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ

Η Γενική Συνέλευση εκλέγει τριμελή Επιτροπή Δεοντολογίας, η οποία έχει τριετή θητεία. Η επιτροπή αυτή, διερευνά γραπτές καταγγελίες για παραβάσεις του καταστατικού και του Εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας από τα μέλη της εταιρείας και εισηγείται στο Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο αποφασίζει για τις κυρώσεις οι οποίες είναι:
α) Παρατήρηση
β) Επίπληξη
γ) Διαγραφή
Περισσότερα για την Επιτροπή και τον Κώδικα Δεοντολογίας αναφέρονται στον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας.

Άρθρο 24. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

Η εσωτερική λειτουργία της εταιρείας διέπεται από τον Εσωτερικό Κανονισμό της, ο οποίος εγκρίνεται και τροποποιείται από τη Γενική Συνέλευση μετά από εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 25. ΔΙΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Η εταιρεία διαλύεται μόνο ύστερα από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, τακτικής ή έκτακτης, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 15 παρ. 3. Την απόφαση διάλυσης της εταιρείας ακολουθεί εκκαθάριση, εκκαθαριστές δε διορίζονται οι πρόεδρος, αντιπρόεδρος και ταμίας. Κατά την εκκαθάριση ρευστοποιούνται τα περιουσιακά στοιχεία της εταιρείας, εξοφλούνται τα προς τρίτους χρέη αυτής, και το τυχόν υπόλοιπο της περιουσίας, καθώς και το αρχείο της περιέρχονται μετά από απόφαση της Γ.Σ. κατά προτίμηση σε φορέα που έχει σκοπούς παραπλήσιους με τους σκοπούς και στόχους του διαλυθέντος φορέα ή σε οποιοδήποτε άλλο φορέα με κοινωνική δραστηριότητα.

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 27. ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Μετά την υπογραφή του παρόντος καταστατικού τα ιδρυτικά μέλη της εταιρείας προβαίνουν στην εκλογή 7μέλους προσωρινού διοικητικού συμβουλίου το οποίο συγκροτείται σε σώμα με την εκλογή Προέδρου, Αντιπροέδρου, Γραμματέα, Υπεύθυνου Οικονομικού, Υπεύθυνου Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων. Σκοπός του προσωρινού διοικητικού συμβουλίου είναι η οργάνωση και λειτουργία της εταιρείας και η προκήρυξη των πρώτων αρχαιρεσιών, το αργότερο εντός έξι (6) μηνών από της εγκρίσεως του καταστατικού, για την ανάδειξη Διοικητικού Συμβουλίου.