Πρόγραμμα LEADER 2014-2020

Δελτίο τύπου της Τοπικής Εταιρείας Ανάπτυξης Λέσβου (ΕΤΑΛ Α.Ε.) και του Επιμελητηρίου Λέσβου.

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ – ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ, CLLD/LEADER

ΦΑΚΕΛΟΣ Β’ : ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ 31.08.2016

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ – ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ LEADER 2014-2020 (Π.Α.Α.-ΕΠ.ΑΛ.Θ.)

Στο πλαίσιο προετοιμασίας πρότασης ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ, για τα ταμεία ΕΓΤΑΑ και ΕΤΘΑ, το πρόγραμμα που είναι γνωστό ως LEADER, εκτελούνται το τελευταίο εξάμηνο διαδικασίες διάχυσης πληροφόρησης για το πρόγραμμα και την τοπική αναπτυξιακή στρατηγική του σε όλη τη Λέσβο.

Σε συνεργασία το ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΛΕΣΒΟΥ και η ΕΤΑΛ Α.Ε.,-Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης Λέσβου καλούν τους Τοπικούς Φορείς και τον Τοπικό Πληθυσμό στην ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ, στο Επιμελητήριο Λέσβου (αίθουσα συνεδριάσεων ‘ΙΩΑΝΝΗ ΠΑΥΛΑΚΕΛΛΗ’), την Δευτέρα, 05.09.2016 και ώρα 19:00.

Η παρουσίαση αφορά στις δράσεις που προβλέπονται για την προγραμματική περίοδο που ακολουθεί και την ενιαία εφαρμογή τους στο Σύνολο της Λέσβου στο πλαίσιο Εθνικής Διαγωνιστικής Διαδικασίας της οποίας η πρώτη Φάση ήταν στις 20.07.2016. Η πρόταση της ΕΤΑΛ Α.Ε. εγκρίθηκε για υποβολή της δεύτερης Φάσης με καταληκτική ημερομηνία στις 16.09.2016.

Η συνάντηση – παρουσίαση αφορά Συλλογικούς Φορείς Ιδιωτικού και Δημοσίου Χαρακτήρα άλλα κυρίως κάθε ενδιαφερόμενο επιχειρηματία που δραστηριοποιείται στην Λέσβο, στον δευτερογενή και τριτογενή τομέα, δηλαδή στην μεταποίηση γεωργικών και μη προϊόντων, σε μικρές βιοτεχνικές δραστηριότητες, στην εστίαση, στον τουρισμό και εν γένη στην παροχή υπηρεσίας. Υπάρχουν πολλές κατηγορίες επαγγελματικής δραστηριότητας που θα μπορούσαν να ενισχυθούν ούτως ώστε να επιτευχθούν στόχοι που υποστηρίζουν ένα αειφόρο αναπτυξιακό μοντέλο για το νησί προσαρμοσμένο στις δυνατότητες των δύσκολων καιρών, στα συγκριτικά πλεονεκτήματα με προσπάθεια μείωσης των αδυναμιών και των απειλών που παρουσιάζονται.

Το πρόγραμμα που σχεδιάζει η ΕΤΑΛ Α.Ε. είναι πολυτομεακό, δηλαδή αφορά μια ευρεία σειρά από επαγγελματικές δραστηριότητες και πολυταμειακό, δηλαδή θα λάβει χρηματοδότηση από 2 Ευρωπαϊκά Ταμεία, Το Αγροτικό Ταμείο ΕΓΤΑΑ (πρόγραμμα ΠΑΑ 2014-2020), και το Ταμείο Αλιείας και Θάλασσας ΕΤΘΑ (πρόγραμμα ΕΠΑΛΘ 2014-2020).

Στόχος η ανάδειξη των ευκαιριών που παρουσιάζονται για την διαμόρφωση μιας αποτελεσματικής αξιοποίησης των πόρων που διεκδικεί το νησί της Λέσβου για την νέα προγραμματική περίοδο. Η παρουσίαση αναφέρεται στις δράσεις που προκύπτουν από την διάγνωση της Περιοχής που πλέον είναι η Λέσβος ως μια ΕΝΙΑΙΑ περιοχή για πρώτη φορά.

Η πρόσκληση είναι ανοικτή και απευθύνεται σε κάθε ενδιαφερόμενο επιχειρηματία, πολίτη, συλλογικό φορέα ιδιωτικού ή δημόσιου χαρακτήρα και δημοσιοποιείται στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης και στην ιστοσελίδα της ΕΤΑΛ Α.Ε. και του ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΛΕΣΒΟΥ.

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΛΕΣΒΟΥ Α.Ε.                                                       ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΛΕΣΒΟΥ

ΕΤΑΛ Α.Ε.